iPetrecky LEGAL, advokátní kancelář | Praha | Brno | Třebíč

Advokátní kancelář
navazuje na praxi
samostatného advokáta
Mgr. Igora Petreckého
fungující od roku 2017

Praha | Brno | Třebíč
SLUŽBY ODMĚNA KLIENTI KONTAKTY
SLUŽBY ODMĚNA KLIENTI
Advokátní kancelář je převážně zaměřena na poskytování soustavné právní podpory podnikatelským subjektům na bázi dlouhodobé spolupráce. Z toho plyne též obsah poskytovaných služeb, které spočívají zejména v právním poradenství, přípravě oficiálních písemností, sepisu smluv či právních rozborů a  stanovisek.

Vedle problematiky obchodního práva, a v širším pojetí soukromého práva, se advokátní kancelář věnuje také oblastem práva občanského a trestního, přičemž v těchto oblastech jsou advokátní služby poptávány zejména ze strany jednotlivců.

Zcela stěžejním bodem práce advokáta je nicméně sporná agenda a s ní související zastupování klientů před soudy a dalšími orgány veřejné moci.
Odměna advokáta je určena smlouvou s klientem. V případě absence smluvního ujednání o odměně je určena podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů.

Možnosti smluvního ujednání jsou široké, většinou je preferována odměna paušální či procentuální, vždy je však sjednána individuálně podle povahy poskytovaných služeb.
Každý advokát skládá do rukou předsedy České advokátní komory slib dle § 5 odst. 1 písm. j) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, který zní "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu."

Dle § 21 zákona o advokacii je advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při výkonu advokacie dozvěděl.

Advokát nezveřejňuje žádné informace o stávajících či bývalých klientech.
KONTAKTY
iPetrecky LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Na záhonech 845/20
Michle, 14100 Praha 4
IČO 24195812
DIČ CZ24195812
telefon: +420 722 640 837
e-mail: office@petrecky.cz
id datové schránky: gwh83aw
bank. spojení: 228400633/0600
facebook: @petreckyadvokat
Mgr. Igor Petrecký, advokát
ev. č. ČAK 17171
id datové schránky: s5t89nw
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, www.cak.cz